egzamin ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

 

Informujemy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – język polski

17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – matematyka

18 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – język nowożytny

Życzymy powodzenia!

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 15 czerwca – 10 lipca

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły   ponadpodstawowej

 23 czerwca – 7 lipca

 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych,   kompetencji językowych, próby sprawności   fizycznej

 26 czerwca – 10 lipca

 Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły   podstawowej

 31 lipca – 4 sierpnia

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły   ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku   egzaminu ósmoklasisty

 12 sierpnia

 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych

 13 sierpnia – 18   sierpnia

 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

 19 sierpnia

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i   kandydatów nieprzyjętych

 

 

Informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa na egzaminie ósmoklasisty

  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.

 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

          – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
         – wychodzi do toalety
          – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej (sytuacja, ta powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.). W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Wytyczne_CKE_MEN_GIS_plakat 

Procedura na wypadek zachorowania objawów na COVID 19 ucznia na egzaminie