oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej