Aktualności / Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie

Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Przekazuje rodzicom informacje o procedurach związanych z bezpieczeństwem w okresie pandemii na terenie szkoły poprzez ich umieszczenie, wraz z wymaganymi do uzupełnienia drukami, na stronie szkoły: https://www.sp26.edu.pl/.
 4. Zapewnia miejsce służące do izolacji dziecka oraz pracownika.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracownika obsługi i administracji:

 1. Pracownik wykonuje swoją pracę w maseczce lub przyłbicy oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 2. Dba o higienę rąk – często je myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 3. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 4. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 5. Pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (holu).
 6. Dopilnowuje, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły.
 7. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje detergentem lub dezynfekuje.
 9. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 10. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Obowiązki nauczyciela:

 1. Pracuje wg. ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo–wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne w maseczce lub przyłbicy.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego w czasie przerw, biorąc pod uwagę ilość osób przebywających jednocześnie w ww. miejscu.
 4. Organizuje wyjścia poszczególnych klas na teren przyległy do szkoły tak, aby w miarę możliwości zachować odstęp między uczniami 1,5 m.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 7. Dba o higienę rąk – często je myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie dostępnymi na stronie szkoły: https://www.sp26.edu.pl/.
 2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku szkoły!
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. W czasie pobytu w szkole uczniów obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic w czasie przemieszczania się wspólnymi ciągami komunikacyjnymi, w szatni, bibliotece, holu.
 8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej w godzinach zadeklarowanych we wniosku zapisu dziecka.
 12. Opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

 

V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

 1. Godziny pracy szkoły: 07:00 – 17:00.
 2. Aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły następuje zmiana organizacji pracy szkoły:

– uczniowie klas I-III – rozpoczynają lekcje kwadrans przed godziną ustalaną w planie lekcji. Wchodzą do budynku szkoły przez wejście od strony ogródka przy ul  Krasickiego,

– uczniowie klas IV-VIII – rozpoczynają lekcje zgodnie z planem lekcji, wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem.

 1. W związku z powyższym zostają zmienione godziny przerw, w czasie których uczniowie będą mogli przebywać w salach lekcyjnych lub na terenie boiska szkolnego, pod opieką dyżurujących nauczycieli.
 2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 3. Obowiązuje wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Uczniowie podczas korzystania z szatni dezynfekują dłonie i zachowują bezpieczną odległość.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych. Zaleca się, aby ze świetlicy szkolnej korzystali uczniowie, których rodzice nie są w stanie zapewnić alternatywnej opieki przed lub po zajęciach szkolnych.
 6. Realizacja zajęć pozalekcyjnych odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego wprowadzonego na terenie szkoły.
 7. Biblioteka szkolna czynna według harmonogramu i działa w oparciu o odrębny regulamin umieszczony na stronie szkoły.
 8. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny według harmonogramu.

 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID–19 U UCZNIA LUB/I PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (powyżej 37,2ºC), kaszel, uczeń zostanie odizolowany, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób.
 2. Temperatura mierzona jest przez pielęgniarkę szkolną lub wyznaczonego pracownika.
 3. Wyznaczony pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 1,5 m odległości.
 4. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, który niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 5. W razie złego stanu dziecka Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną.
 6. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 8. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID–19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego miejsca – izolatorium.
 9. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 10. W przypadku przebywania ucznia w kwarantannie, na prośbę rodzica ucznia, nauczyciel przedmiotu może udzielić informacji na temat realizowanych treści oraz wysłać niezbędne materiały do pracy w domu.

Powyższe procedury, w przypadku zakwalifikowania miasta Krakowa do strefy czerwonej, poszerza się o obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, przez cały okres pobytu w budynku szkoły, również podczas zajęć w salach lekcyjnych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

Skip to content