deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp26.edu.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2017-01-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-05.

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

posiada wersję kontrastową,
możliwość zmiany rozmiaru i koloru tekstu,
widoczny fokus,
skalę szarości,
strona w negatywie,
zmianę tła,
wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-08-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Nowakowski, adres poczty elektronicznej rnowakowski@sp26.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie
ul. Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków
spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Szkoła składa się z trzech kondygnacji parter, 1 piętro, 2 piętro.
Parter (holl) jest częściowo przystosowany.
Szkoła nie posiada windy.

Skip to content