Historia szkoły

Dnia 20 lipca 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie przy ulicy Krasickiego 34. Szkoła nr 26 była 599-tą „tysiąclatką” wybudowaną dla uczczenia Milenium Państwa Polskiego.

1963/1964

 Kierowni­kiem szkoły został mgr Stanisław Sroka, a jego zastępcą mgr Jadwiga Musielak. W dniu otwarcia szkoła miała 18 sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie przedmiotowe: chemiczno – fizyczną, biologiczną i zajęć technicznych oraz salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, jadalnię i kuchnię. Powstało 21 oddziałów klasowych. Strojem obowiązkowym był granatowy chałat z przyszytą na rękawie tarczą. W szkole działały  organizacje i koła zainteresowań. Nawiązano kontakt z panią Nelly Strugową-żoną Andrzeja Struga Patrona szkoły. Rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski, a pierwszą przewodniczącą została Maria Pawłowska. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na  ” Wzorową klasę”.  Zdobyła go klasa 5b, której wychowawczynią była pani Stanisława Rutkowska.  Zimą na boisku szkolnym urządzono lodowisko.

1964/1965

W pracy wychowawczej szkoły ważne były działania przygotowujące uczniów do życia społecznego, kształcące zdyscyplinowanie, kult pracy fizycznej, wychowanie patriotyczne. W maju szkołę odwiedziła pani Nelly Strugowa. Uczniowie nawiązali też kontakt z załogą statku „Andrzej Strug”. Założono i zagospodarowano działki szkolne, którymi opiekowali się uczniowie.

1965/1966

Eksperymentalnie wprowadzono lekcje pływania oraz język francuski na zajęciach pozalekcyjnych. W maju 1966 r. organizowano pochody milenijne związane z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego.  Dzieci i młodzież z krakowskich szkół, ubrani w stroje historyczne z różnych epok,  przedstawiały dzieje Polski. Nasza szkoła zajęła II miejsce w Podgórzu prezentując okres panowania Mieszka I. Postacią centralną był książę Mieszko I – Andrzej Pawłowski.

1966/1967

Po raz pierwszy w szkole utworzono klasy ósme. Dnia 14 października 1966 r. odbyło się uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Krakowską Fabrykę Kabli – zakład opiekuńczy. Na uroczystości była obecna żona Patrona szkoły Nelly Strugowa. Chór szkolny i koło taneczne prowadzone przez panią Zdzisławę Bogdanowicz zostały wyróżnione w dzielnicy Podgórze.

1967/1968

Rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „BRATEK”, której opiekunką została pani Jadwiga Musielak. W związku z remontem szkoły rok szkolny zakończył się 15 czerwca.

1968/1969

 Dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Głuc. Po raz pierwszy ustanowiono nagrodę dla uczniów za 100% frekwencję. Nagroda ta wręczana jest do dzisiaj.

1969/1970

 Do Szkoły nr 26 została przyłączona Szkoła nr 40. Zastępcą dyrektora tej placówki została pani Irena Róg. Zakład opiekuńczy – Krakowska Fabryka Kabli  -ufundował dla szkoły popiersie Patrona Szkoły. Kolejny raz odwiedziła szkołę żona pisarza Nelly Strugowa. Po raz pierwszy uczniowie, którzy uzyskali w klasie VII i VIII na koniec roku szkolnego same piątki, nie zdawali egzaminu do szkoły średniej.

1970/1971

Zastępcą dyrektora została pani Edwarda Dulęba. W szkole prężnie działały organizacje: ZHP, PCK, LOK i różnorodne koła zainteresowań.

1971/1972

Plan pracy szkoły zawierał bogaty kalendarz akademii i apeli związanych z działaniami wychowawczymi szkoły. Dużą wagę przywiązywano do starannego przygotowania imprez szkolnych, które dawały uczniom możliwość prezentowania swoich talentów i zdolności.

1972/1973

Klasy opracowały „Kartę praw i obowiązków ucznia”. Coraz większą wagę przywiązywano do dekoracji klas, urządzenia i ukwiecenia  otoczenia szkoły.

1973/1974

Urządzono kolejne pracownie przedmiotowe. Prowadzona była akcja ”Szklanka mleka”. Odbył się pierwszy ogólnoszkolny, wieloetapowy konkurs pięknego czytania. Po raz pierwszy na spotkanie karnawałowe dzieci zaprosiły swoich rodziców.

1974/1975

 Klasy podzielone zostały na  grupy wiekowe. Klasy I – III nazywały się „Pacholęta”, opiekunem została pani Aleksandra Przybyszewska. Klasy IV – VI to „Paziowie”, których opiekunem była mgr Maria Samek. Klasy VII – VIII otrzymały nazwę „Żacy”, a opiekunem została mgr Jadwiga Gruszecka. Utworzony został Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych KOLIBA im. Klimka Bachledy. Od 1989 r. KOLIBA jest w strukturach ZHR i działa do dziś.

1975/1976

Rok szkolny rozpoczął się 21 sierpnia. Najmłodsi uczniowie otrzymali podziękowania od dyrekcji ZOO za zebrane dla zwierzaków kasztany i żołędzie. Zakładem opiekuńczym szkoły została  Fabryka Urządzeń Górniczych „Georyt”.

1976/1977

Zastępcą dyrektora została pani Jadwiga Stachowicz. Wprowadzono system gabinetowy. Powstały pra­cownie: języka polskiego, matematyki, języka rosyj­skiego, historyczna, geogra­ficzna. Utworzona została klasa matematyczna VI m, której wychowawcą została mgr Ewa Batko. Uczęszczali do niej najzdolniejsi matematycy podgórskich szkół. Wprowadzono zajęcia dodatkowe z szachów. Organizowano cotygodniowe apele o 7.30. Szkoła miała własny hymn śpiewany podczas szkolnych uroczystości.

1977/1978

Rok szkolny rozpoczął się 22 sierpnia. Dzień  1 września został ogłoszony Świętem Szkoły – dniem oficjalnego rozpoczęcia  nowego roku szkolnego. W tym dniu klasy pierwsze złożyły ślubowanie. Zwyczaj  ten przetrwał do dziś i jest bardzo ważnym ceremoniałem w życiu szkoły. Dnia 28 kwietnia 1978 r. Szczep Koliba otrzymał sztandar.

1978/1979

Klasy podzielono na dwie grupy wiekowe: kl. I-IV „Dzieci Kraka” i klasy V-VIII „Ludwinowskie zuchy”. Z okazji Święta Szkoły zorganizowano konkurs na „Kącik” Patrona”, a pierwsze miejsce zdobyła kl. VIII m pod opieką mgr Krystyny Cabały.

1979/1980

Nasza szkoła została szkołą sportową – utworzono klasy sportowe chłopców o pro­filu: piłka nożna i piłka ręczna. Zastępcą dyrektora do spraw sportu został mgr Andrzej Pytlarz. Instruktorami byli: Marek Jamuła i Stanisław Hojda. Opiekę sportową nad tymi klasami sprawował Klub Sportowy Garbarnia. W kwietniu klasy ósme porządkowały teren nad Wilgą.

1980/1981

Zmieniło się podejście do celów i zadań szkoły. Głównymi stały się działania, które promują zdobywanie wiedzy i szacunek do pracy twórczej, rozwój zainteresowań dzieci, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.  Wprowadzono „wolne soboty”. Powstało Koło NSSZ „Solidarność” nauczycieli, którego przewodniczącą została pani Krystyna Stodolak. W klasach obok godła zawieszono krzyże. Powstała „zerówka” – oddział przedszkolny przygotowujący dzieci do klasy pierwszej. Rok szkolny zakończył się 30 czerwca. W czasie wakacji szachiści wyjechali  na obóz letni do Chrzestnego k. Tłuszcza.

1981/1982,

Zrezygnowano z nazw i piosenek, z hymnu grup wiekowych oraz apeli o 7.30. Rozpoczynanie i kończenie lekcji hasłem przestało być obowiązkowe. We wrześniu harcerze gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa.

1982/1983

Zastępcą dyrektora szkoły został mgr Andrzej Wełniak. Po raz pierwszy zorganizowany został przez panią Zofię Rożek Tydzień Kultury Języka Polskiego.

Szkoła zdobyła I miejsce w województwie w szachach.

1983/1984

 Zastępcą dyrektora została mgr Jadwiga Leszczyńska- Michalik. Wprowadzono obowiązkową naukę szachów w klasach I – III, w których uczyli: pan Leszek Tiahnybok i  pan Piotr Sanetra.

1984/1985,

Na poziomie klas czwartych i piątych utworzono po dwie klasy szachowe. Instruktorem gry w szachy został mgr Józef Bujak. Zniesiono obowią­zek noszenia granatowych fartuchów. Z okazji 40. rocznicy zakończenia II wojny światowej w szkole odbył się konkurs „Moje miasto, moja dzielnica”, zorganizowano ciekawą wystawę poświęconą naszej dzielnicy. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Irena Wirska, była więźniarka obozów koncentracyjnych Ravensbruck i Belzig, więzień na Pawiaku i Alei Szucha. Nad całością obchodów rocznicy czuwała mgr Zofia Rożek.

1985/1986.

 Zastępcą dyrektora został mgr Waldemar Tarkowski. Szkoła została wyróżniona w konkursie „Dziś oszczędzamy w SKO, jutro w PKO” i uznana za najlepszą w Krakowie. Na wiosnę niektóre klasy wyjechały na „Zieloną szkołę”. Po raz pierwszy najlepsi uczniowie  kl. V-VIII  pojechali na trzydniową wycieczkę w Bieszczady, której organizatorem była mgr Barbara Kołaczyk. Wyjazdy te stały się ważnym elementem życia szkoły realizowanym każdego roku. Po raz pierwszy zorganizowano apel, na który zaproszono rodziców uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.  Z klas ósmych byli  to rodzice Piotra Batko, Doroty Honzy,  i Andrzeja Kraszewskiego. Rada Pedagogiczna po raz pierwszy wybrała najlepszego ucznia szkoły. Został nim Piotr Batko, wyróżniony również Dyplomem Kuratora.

1986/1987.

W klasach szóstych wprowadzono praktyki uczniowskie jako formę przysposabiania uczniów do pracy fizycznej. Miejscem praktyk były pracownia zajęć technicznych i działka szkolna. Po roku praktyki zostały zawieszone.

1987/1988

Zastępcą dyrektora została mgr Alina Twardosz. Opiekę nad Spółdzielnią  Uczniowską powierzono mgr Krystynie Luks. SKO zajęła się pani  Maria Jeziorek. Odbyła się uroczysta sesja poświęcona 60-leciu Ligii Ochrony Przyrody (LOP) i dotyczyła historii LOP, jej działalności, ochrony środowiska i parków narodowych. Głównym organizatorem tych obchodów była mgr Marta Kasprzyk.

1988/1989

Zastępcą dyrektora szkoły została mgr Krystyna Bilińska. Wykonane zostały prace remontowe: wymieniono okna, wymalowano sale, odnowiono elewacje szkoły. Powrócono do systemu   klasowo-lekcyjnego,   tzn.   każda   klasa   miała   swoją   salę, w pracowniach odbywały się tylko lekcje biologii, fizyki, chemii i techniki.

1989/1990

Nastąpiła zmiana ideologii wychowania. Zadbano o zbliżenie się szkoły do dzieci i rodziców, uczeń stał się podmiotem nauczania i partnerem nauczyciela w zdobywaniu wiedzy. W salach lekcyjnych ponownie powieszone zostały krzyże. Zrezygnowano z hasła na rozpoczęcie i zakończenie lekcji, zastąpiono go modlitwą. Opracowany został Regulamin Rady Pedagogicznej. W klasach VII i VIII zmieniono program wychowania obywatelskiego. W klasach piątych zmniejszono liczbę godzin języka rosyjskiego. Z inicjatywy nauczycieli matematyki i geografii powstał Bank Pomysłów Ciekawej Lekcji. Po raz pierwszy zorganizowano TYDZIEŃ EKOLOGICZNY- cykl imprez związanych z kształceniem i wychowaniem proekologicznym. Organizowany jest od r.szk.1992/1993  do dnia dzisiejszego przez nauczycieli biologii, geografii, przyrody i kształcenia zintegrowanego. W czerwcu Dyrektor Zygmunt Głuc przeszedł na emeryturę. W tym roku zmarł Józef Ramza, woźny, który wiele lat swojego życia poświecił naszej szkole.

1990/1991

Od grudnia 1990 r. dyrektorem szkoły został mgr Kazimierz A. Sroka. Wprowadzono do szkoły naukę religii. Przy szkole powstało Ognisko Pracy Pozaszkolnej, którego dyrektorem został mgr Józef Bujak. Wszedł w życie nowy regulamin oceniania i klasyfikowania uczniów. Zmieniała się skala ocen. Ocena niedostateczna to „1”; pojawiła się ocena mierna i celująca. Zmieniła się także skala ocen zachowania – wprowadzono oceny: wzorowe, bardzo dobre, odpowiednie, nieodpowiednie i naganne.  Klasy czwarte rozpoczęły naukę języka niemieckiego , a piąte  języka angielskiego. Spółdzielnia Uczniowska rozszerzyła swoją działalność, a jej nowym opiekunem została mgr Monika Wójcik ( obecnie Wójcik-Wic).W  związku z zapowiadanymi oszczędnościami w oświacie, polegającymi m.in. na zmniejszeniu liczby godzin  poszczególnych przedmiotów i ograniczeniu zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele przeprowadzili akcję protestacyjną.

1991/1992

Wprowadzono kolejne ograniczenia siatki godzin i zajęć pozalekcyjnych. W pracy dydaktycznej szczególną uwagę zwracano na eliminowanie zbędnej wiedzy faktograficznej i dawanie uczniom możliwości szerokiego prezentowania swoich możliwości. Pracowano nad rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań dzieci. W   klasach  pierwszych  wprowadzono dodatkowo naukę języka angielskiego. Zaczęło ukazywać się czasopismo uczniowskie „Nowinki Szkolne” redagowane pod opieką pani Krystyny Cabały. Od następnego roku ukazywały się one pod tytułem „Filip z konopi”  i chociaż zmieniali się opiekunowie, to gazetka wydawana jest do dzisiaj. Dnia 25 kwietnia 1992 r. została powołana, jako jedna z pierwszych w województwie, Rada Szkoły – nowy organ społeczny skupiający przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Inicjatorem i pierwszym przewodniczącym był dr Kazimierz Bujak.

1992/1993

Zastępcami dyrektora szkoły zostały mgr Krystyna Bilińska i mgr Ewa Tomczyk.
Zarządzeniem ministra zlikwidowano lekcje wychowawcze w klasach IV – VII. W klasach ósmych zamiast techniki wprowadzono zajęcia  z informatyki. Został opracowany Statut SP 26, czyli kompleksowy dokument regulujący wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły. Zmieniona została ocena zachowania: zamiast odpowiedniej wprowadzono dobrą. Zaczął obowiązywać szkolny regulamin oceniania, klasyfikowania oraz system nagród i kar dla uczniów. W listopadzie zorganizowane zostało Święto Szkoły z wieloma imprezami i konkursami. Po raz pierwszy odbyły się w klasach spotkania wigilijne dzieci, nauczycieli i rodziców. W czerwcu  wspólnie  z  Domem  Kultury  i  kościołem  parafialnym zorganizowano Święto Rodziny.

 1993/1994

W czasie wakacji pomalowano niektóre sale lekcyjne, korytarze i hol, szkoła została ukwiecona. Po rocznej przerwie wróciły lekcje wychowawcze. Urządzona została pracownia komputerowa, wyposażona w 11 kompu­terów „Junior”, którą zorganizowała mgr Krystyna Cabała z pomocą byłego ucznia Piotra Bielaka i harcerzy ze szczepu „Koliba”. W grudniu rozpoczął działalność Przyszkolny Klub Sportowy POLONEZ, a jego pierwszym prezesem był mgr Jacek Malec. Z dniem 1 stycznia 1994 roku szkoła, jako jedna z pierwszych w Krakowie, stała się jednostką samobilansującą się. W maju odbył się w naszej szkole finał Konkursu Geograficznego, organizowany potem jeszcze przez kilka lat. Zaczęła działać kawiarenka uczniowska „FAFIK”, którą kierowała mgr Monika Wójcik.

1994/1995

W czasie wakacji przeprowadzono remont węzłów sanitarnych. Uczniowie zostali objęci opieką logopedy mgr Małgorzaty Bober. Po raz pierwszy ogłoszono konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły „Na najkulturalniejszą klasę”. Zdobyła go klasa IV b  pod opieką mgr Krystyny Cabały. Konkurs kontynuowany jest do dnia dzisiejszego i organizuje go Samorząd Uczniowski. W listopadzie zorganizowany został po raz pierwszy TYDZIŃ KULTURY – nowa formuła obchodzenia Święta Szkoły i uczczenia Patrona. Impreza ta na stałe weszła do kalendarza szkolnych imprez i do dziś jest bardzo ważnym działaniem szkoły. Rozpoczął działalność „KRĄG PRZYJACIÓŁ SZKOŁY” skupiający ludzi niosących pomoc szkole.

1995/1996

Mgr Krystyna Cabała w dwóch klasach siódmych i klasie szóstej wprowadziła innowacyjny sposób oceniania uczniów, tzw. „punktową ocenę z matematyki”. W sali nr 51 powstała druga pracownia informatyczna, do której zakupiono  komputery IBM PC.  Do współzawodnictwa o „Najkulturalniejszą  klasę” przystąpili uczniowie klas I – III i pierwszy Puchary otrzymali uczniowie klasy III a pod opieką mgr Krystyny Basisty. Wprowadzono „ stypendium naukowe” jako formę uhonorowania uczniów z najwyższymi ocenami i wzorowym zachowaniem. Dnia 21 marca odbył się happening jako wyraz protestu przeciw planom budowy stacji paliw w bezpośrednim sąsiedztwie z boiskiem szkolnym.

1996/1997

Rok szkolny  rozpoczął się od remontu pomieszczeń w podpiwniczeniach szkoły, które w wyniku gwałtownych opadów pod koniec sierpnia zostały zalane. Uzupełniono wyposażenie pracowni informatycznej o kolejne komputery. W tym roku praca szkoły podlegała ocenie, w związku z czym odbywała się wizytacja prowadzona przez Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji UMK. Szkoła została oceniona wyróżniająco.

1997/1998

Wdrożony został nowy systemu wychowawczy ukierunkowany na pracę z dzieckiem wymagającym szczególnej troski oraz uczniem zdolnym, na wspólne podejmowanie decyzji i przejmowanie odpowiedzialności za efekty działań, na poszerzenie współpracy z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Zmieniono organizację pracy rady pedagogicznej. W czerwcu obchodzono jubileusz 35-lecia szkoły. Głównym  organizatorem uroczystości była mgr Ewa Tomczyk, a część artystyczną przygotowała mgr Monika Wójcik-Wic.

1998/1999

Rozpoczęła się  realizacja projektu „Jak przejść kolejne etapy edukacji”, którego autorkami były mgr Ewa Tomczyk i mgr Krystyna Cabała. Określał on zadania związane z tworzeniem warunków naturalnego przekraczania progów między klasami III i IV, klasą VI i gimnazjum. Rozpoczęła się realizacja projektu„ Jak z przedszkolaka zrobić szkolniaka”, którego pierwszym koordynatorem była mgr Anna Molik. Wprowadzono „Umowę miedzy dyrektorem szkoły, wychowawcą, rodzicami ucznia i uczniem”, która w formie układu określała  wzajemne relacje, prawa i obowiązki. Wprowadzono „Dzienniczek ucznia SP 26”.W październiku wzięliśmy udział w pierwszym  konkursie wiedzy o Podgórzu, który jest corocznie organizowany przez podgórskie szkoły, a patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy XIII. Zorganizowano ogólnoszkolny rajd „Tenczynek 98”. Koordynatorem i głównym organizatorem była mgr Ewa Tomczyk. Szkoła została jednym z członków Stowarzyszenia Szkół M.A.KA.B.R.A. W czerwcu żegnaliśmy  uczniów klas ósmych i po raz pierwszy uczniów  klas szóstych. Zostali oni absolwentami szkoły i od września rozpoczęli naukę w gimnazjach.

1999 / 2000

Opracowany został nowy „Program wychowawczy szkoły”. Została utworzona pierwsza strona internetowa SP.26. Ocena mierny została zastąpiona oceną dopuszczający.

2000/2001

Zmieniono regulamin Rady Szkoły. W obradach nie uczestniczą już uczniowie. Po raz pierwszy zostało zorganizowane Święto Matematyki.  Uczniowie klas IV –VI wzięli udział w wojewódzkim konkursie „ Moje spotkania z królową nauk”, zdobywając I miejsce w kategorii liczby zgłoszonych prac. Rozpoczęto realizację programu „Współpracujmy”, który włączał instytucje zewnętrzne w realizację zadań szkoły. Pracownia komputerowa została podłączona do Internetu. W maju gościliśmy grupę uczniów z Belgii.

2001/2002

W październiku grupa uczniów wyjechała w ramach wymiany do Belgii. Wprowadzono cotygodniowe dyżury nauczycieli dla rodziców. W kwietniu uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

2002/2003

Dyrektorem szkoły został mgr Tomasz Malicki. Szkoła otrzymała status szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej. Po raz pierwszy został zorganizowany Rajd Podgórski – międzyszkolna gra terenowa, podczas której uczniowie klas piątych  poznają historię i współczesność Podgórza. Impreza ta na stałe wpisała się w działania szkoły i jest wspierana przez Radę Dzielnicy XIII. Rozpoczęła się współpraca z Klubem Sportowym Korona przy organizacji zajęć dodatkowych z gimnastyki sportowej. Koordynatorem z ramienia Klubu został pan Mirosław Kolarczyk.

2003/2004

Zastępcą dyrektora  szkoły została mgr Krystyna Luks. W klasach pierwszych język angielski stał się obowiązkowy. Szkoła została organizatorem Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. W październiku szkoła otrzymała certyfikat SZKOŁA Z KLASĄ. Program „Szkoła z klasą” opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Była to II edycja ogólnopolskiego programu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  Gazetę Wyborczą.
Realizowane były też działania związane z  wejściem Polski do Unii Europejskiej. Rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy LUDWINÓW, którego pierwszym przewodniczącym został pan Andrzej Kostecki, ojciec jednego z uczniów. Dnia 30 kwietnia klasa 3d pod opieką mgr Jadwigi Musiał uczestniczyła w próbie ustanowienia rekordu Guinnessa w ilości flecistów grających „Odę do radości”.

2004/2005

Szkoła ponownie została organizatorem Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. Od stycznia uczniowie  uczestniczyli w  akcji „ Mleko w szkole”. Nauczyciele religii po raz pierwszy zorganizowali pielgrzymkę klas VI do Częstochowy. Celebrowano Święto Polskiej Szkoły jako dzień otwarty S.P.26 połączony z obchodami Dnia Dziecka.

2005/2006

Pracownia komputerowa została wyposażona w jedną z pierwszych w Krakowie tablic interaktywnych. Wprowadzono Dzień Otwartych Klas, czyli spotkania nauczycieli i uczniów z przedszkolakami i ich rodzicami. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w pracowniach szkolnych. Dni Otwarte Szkoły stały się tradycją i są okazją do pokazania  codziennej pracy. Samorząd klas  I – III po raz pierwszy zorganizował konkurs o Puchar Dyrektora „Super Klasa”.

2006/2007

Uruchomione zostało Multimedialne Centrum Biblioteczne. W listopadzie rodzice uczniów klas szóstych wzięli udział w zorganizowanym w szkole sprawdzianie próbnym szóstoklasistów i pisali go razem z uczniami. Rozpoczął działalność klub europejski EUROPEK, którego opiekunem została mgr Monika Wójcik-Wic. Na zajęciach uczniowie poznawali historię, kulturę i obyczaje krajów Unii Europejskiej.

2007/2008

Szkoła wzięła udział w obchodach 750-lecia lokacji Miasta Krakowa. W szkole uruchomiany został monitoring wizyjny. W porozumieniu z Klubem Sportowym Korona Kraków utworzona została klasa pierwsza sportowa gimnastyki sportowej. Trenerem gimnastyki został mgr Jacek Studnicki. „Tydzień Kultury” został zrealizowany w ramach innowacji pedagogicznej. W szkole obowiązywały „mundurki” – jednolity strój, którego wzór określała społeczność szkolna. Rozpoczęła się realizacja programu „Szklanka mleka”. W czasie wakacji wspólnie z fundacją „Współpracujmy” zorganizowana została półkolonia.

2008/2009

W klasie I pod opieką mgr Doroty Skawińskiej rozpoczęto realizację projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Wprowadzono również program „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, którego koordynatorem była mgr Monika Wójcik-Wic. W listopadzie  klasa VI, pod opieką pana Romana Barana, wzięła udział w grze terenowej „Śladami niepodległości”. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w Paradzie Sztandarów dla uczczenia 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Rozpoczęto realizację innowacji „Nasze spotkania z matematyką i przyrodą”.

2009/2010

W porozumieniu z Klubem Sportowym Korona Kraków jedna z klas czwartych została klasą sportową koszykówki. Trenerem została mgr Agnieszka Krzywoń. W październiku dyrektor Tomasz Malicki otrzymał, jako pierwszy nauczyciel z Krakowa, tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu nauczyciela przyznawany od 2008 r.

Rozpoczęła się realizacja projektu unijnego Akademia Młodych Matematyków. Projekt realizowały mgr Krystyna Luks i mgr Ewa Okręglicka  z uczniami klas piątych.
W listopadzie szkoła jako jedna ze 173 szkół europejskich brała udział w unijnej kampanii na rzecz zdrowego odżywiania „Smakoszki”. W lutym szkoła uczestniczyła w pilotażowej ewaluacji zewnętrznej – była oceniana przez Kuratorium według nowych zasad jednolitych w całym kraju. Spośród ocenianych szkół nasza szkoła otrzymała najwięcej najwyższych ocen. W maju z powodu powodzi na kilka dni zawieszono zajęcia, a zalane sale były remontowane w czasie wakacji.

2010/2011

Dyrektorem została mgr Krystyna Luks. Na zastępcą dyrektora szkoły powołano mgr Jolantę Nawrocką. W czasie wakacji wyremontowana została sala gimnastyczna i przygotowana sala dla „sześciolatków”, które po raz pierwszy rozpoczęły naukę w klasie pierwszej. W maju klasy trzecie wzięły udział w pierwszym ogólnopolskim „sprawdzianie” trzecioklasistów OBUT. Zorganizowano po raz pierwszy sprawdzian próbny z języka angielskiego. Rozpoczęto realizację programu „Owoce w szkole”.

2011/2012

We wrześniu gościliśmy grupę uczniów z Lennestadt w Niemczech. Opiekowali się nimi uczniowie klasy V a i mgr Dorota Kaczyńska-Mitoraj. Rozpoczęto realizację innowacji „Uczniowskie spotkania z matematyką i przyrodą” i kolejną edycję innowacji „Tydzień Kultury”. Zakupiona została kolejna tablica interaktywna, otrzymali ją uczniowie młodszej grupy wiekowej. Wspólnie z fundacją „Współpracujmy” zapoczątkowano realizację akcji „1% dla oświaty”.

2012/2013

Uruchomiony został bezprzewodowy Internet. Kolejne sale zostały wyposażone w sprzęt multimedialny.  We wrześniu zorganizowana została impreza dla szkół i przedszkoli Dzielnicy XIII  „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, podczas której przedszkolaki i uczniowie klas I-III otrzymali kamizelki odblaskowe. Patronem akcji była Komisja „ Bezpieczny Kraków” i Rada Dzielnicy XIII. Rozpoczęła się realizacja projektów unijnych: „Indywidualizacja nauczania” oraz „Praktyczne wychowanie fizyczne”. Nauczyciele matematyki zdobyli pierwsze miejsce w małopolskim konkursie „Kreatywny nauczyciel”. Cały rok organizowane były działania zmierzające do wyboru nowego Patrona Szkoły. Kandydatem społeczności szkolnej został Marek Grechuta. Rozpoczęły się  przygotowania do obchodów JUBILEUSZU  50-LECIA  SZKOŁY.

 2013/2014

Jubileusz 50-lecia

W roku szk.2013/2014 uroczyście świętowaliśmy jubileusz 50 – ej rocznicy założenia szkoły. Cała społeczność włączyła się w przygotowania. Uczniowie klas I-VI  w ramach  obchodów zapoznawali się z początkami  placówki oraz biografią patrona, Andrzeja Struga, a następnie uczestniczyli w quizach i różnorodnych zadaniach tematycznych. Przeprowadzono konkursy plastyczne  i zorganizowano wystawki osiągnięć klasowych. Opracowano logo kampanii jubileuszowej, które zamieszczono także na pamiątkowym  medalu. W dniach poprzedzających jubileusz zorganizowano spotkania absolwentów i wystawki pamiątek. Wydano okolicznościowy  biuletyn o szkole. W dniu Święta Szkoły, tj. 10.10. 2013r., odbyła się msza święta w Kościele o.o. Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56 oraz uroczysta akademia z udziałem przedstawicieli: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także instytucji, z którymi współpracowaliśmy, w tym: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Domu Kultury Podgórze, Klubu Sportowego Korona, Straży Miejskiej i Policji oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Zaszczycili nas swoją obecnością  Dyrektorzy okolicznych przedszkoli, szkół  podstawowych i gimnazjów. Wyjątkowo miło było nam gościć byłych Dyrektorów naszej Szkoły w osobach: p. dyra Stanisława Srokę i Kazimierza A. Srokę, a także byłych nauczycieli i pracowników. Gośćmi honorowymi na Jubileuszu byli też najlepsi absolwenci z ostatnich lat.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Krakowa stołówka szkolna zmieniła  formę działalności. Ajentem prowadzącym została p. Halina Pakos.

Wydział Edukacji m. Krakowa wyraził zgodę na otwarcie od r. szk. 2013/2014 oddziału wychowania przedszkolnego dla pięcio- i sześciolatków tzw. zerówki. Wiązało się to z przygotowaniem odpowiedniej sali wyposażonej w nowy sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci .

W klasie pierwszej wprowadzono dodatkowych zajęcia z nauki pływania we współpracy z Klubem Sportowym Korona, które prowadziła p. mgr Aleksandra Solarz.

Kontynuowano klasy o profilu „gimnastyka sportowa”.

W tym roku szkolnym  nadal w naszej szkole funkcjonowała gazetka „Filip z Konopi” .

Pismo redagowali: Gabriela Frasik (6d), Joanna Paluchowska (6d),  Justyna Kmieć (6d),  Jagoda Wodniak (6d),  Justyna Jung (6a) pod opieką p. mgr Moniki Wójcik Wic.

Samorządem Uczniowskim kierowała p. mgr Anna Twardy.

Tradycyjnie zespół humanistycznych organizował Tydzień Kultury na cześć patrona Szkoły.  Rozpoczęto (w poprzednim roku)  jednak także działania w kierunku zmiany patrona, gdyż praca z patronem Andrzejem Strugiem była bardzo trudna w klasach I-VI i powstało wiele propozycji bohaterów aktualnych i atrakcyjnych dla dzieci.

Patronem Tygodnia Kultury był Marek Grechuta.

2014/2015

Od września 2014r., równolegle z dziennikiem papierowym,  wprowadzono dziennik elektroniczny – Librus. Administratorami dziennika elektronicznego na poziomie kl. 1-3 zostały panie: mgr  Krystyna Bilińska i mgr  Maria Siedlik ,  na poziomie kl. 4-6 panie: mgr Krystyna Cabała i mgr Violetta Stopiak.

W ramach remontów budynku dokonano wymiany stolarki okiennej, wyremontowano łazienki dla uczniów i dla personelu, wyremontowano boiska, kolejnego dostosowania sali do potrzeb oddziału „0”. Zmodernizowano bazę dydaktyczną szkoły: zakupione zostały komputery do pracowni komputerowej, wyposażono w komputery pozostałe sale lekcyjne, uzupełniono księgozbiór biblioteki.

W dniach  1 XII 2014 – 5 XII 2014 r. przeprowadzono szereg imprez organizowanych przez zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych w ramach Tygodnia Kultury – klas IV-VI pod hasłem „Raz na ludowo”. W tym roku, w związku 200–leciem urodzin Oskara Kolberga, nawiązano do tradycji ludowych i folklorystycznych całego kraju.

Nauczyciele wybranych przedmiotów np. j. polskiego i j. angielskiego przystąpili pod kierownictwem p. mgr D. Kaczyńskiej – Mitoraj do projektu „Szkoła z klasą 2.0” Fundacji CEO.

W czerwcu Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą 2.0”.

Instytucjami, z którymi szkoła współpracowała były: Klub Sportowy KORONA, Przedszkola m.in. nr 2, 10,22, 57, 92, 95, 127, 140, Uniwersytet Pedagogiczny, dla którego SP26 pozostawała szkołą ćwiczeń, UJ, AWF, Dom Kultury PODGÓRZE,  PPP nr 3, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Straż Miejska, Policja – V Komisariat, Rada Dzielnicy XIII, Parafia Redemptorystów, Stowarzyszenie WIOSNA, Fundacja  WSPÓŁPRACYJMY, Podgórska Drużyna harcerska „Granit”. Działania szkoły wspierane były przez Radę Rodziców.

Rozpoczęto prace w ramach innowacji pedagogicznej pt.: „Edukacja przez szachy w szkole”. Zajęcia szachowe (koło szachowe- 3 godz. tygodniowo)  prowadzono w okresie 01.09. 2015r. do 31.08. 2017r. Nauczycielami realizującymi były p. mgr  Krystyna Basista i p. mgr Agnieszka Kmiecik.

Drugą wprowadzoną innowacją była „ Przygoda z królową” – „Adventure with the Queen”, realizowaną przez nauczycieli j. angielskiego: p. mgr Dorotę Kaczyńską- Mitoraj, p. mgr Agnieszkę Woźniak i p. mgr Annę Głuc.

Samorządem  kl. IV-VI  opiekowała się  nadal p. mgr A. Twardy, a Małym Samorządem ( kl. I – III) p. mgr D. Skawińska.

Pracami redakcji gazetki szkolnej „Filip z konopi” kierowała dalej p. mgr Monika Wójcik-Wic wraz z p. mgr Krystyna Cabałą, która zajmowała się składem graficznym. W redakcji gazetki głównie pracowali uczniowie klasy 5c (Wiktoria Gryza – redaktor naczelna).

W dniu 1 kwietnia 2015r. uczniowie kończący szkołę przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty według nowych zasad. Składał  się on z dwóch części: I. cz. – zadań z języka polskiego i matematyki, II. cz.- zadań  z języka angielskiego.

2015/2016

„Zerówka” wróciła do budynku przedszkolnego, ale ze względu na trudności lokalowe i dobrą współpracę z naszą Dyrekcją jeszcze przez kilka tygodni pozostawała w naszych „ progach”, jednak już z nauczycielami placówki przedszkolnej.

Dzienniki  lekcyjne prowadzone były tylko w formie elektronicznej w systemie LIBRUS SYNERGIA. Administratorami  e-dziennika pozostały: p. mgr K. Cabała i p. mgr W. Stopiak w kl. IV-VI, p. mgr K. Bilińska i p. mgr M. Siedlik w kl. I-III.

Kontynuowane były przez p. mgr Krystynę Basistę i p. mgr Agnieszkę Kmiecik innowacje pedagogiczne pt.: „Edukacja przez szachy w szkole” oraz „ Przygoda z królową’- „Adventure with the Queen”  przez p. mgr Dorotę Kaczyńską- Mitoraj, p.  mgr Agnieszkę Woźniak i p.  mgr Annę Głuc.

Opiekunami Małego Samorządu były p. mgr J. Musiał, mgr D. Skawińska i mgr A. Głuc . Samorząd Uczniowski    kl. IV-VI przejęła p . mgr L. Michalak.

Redakcja gazetki szkolnej „Filip z konopi” pozostała pod opieką p. mgr Moniki Wójcik-Wic.

Powstałą gazetka szkolna „SKRZAT” tworzona przez uczniów klas I-III, pod opieką pani mgr Anny Głuc i p. mgr Agnieszki Kmiecik.

W dniach 30 XI– 4 XII 2015 odbył się Tydzień Kultury – klasy IV – VI pod hasłem „2015 – rokiem Jana Długosza”. Wszystkie działania, w tym tradycyjne występy teatrzyków klasowych,  dotyczyły  legend o początkach Państwa Polskiego.

Od lutego 2016 nastąpiła zmiana adresu e-mailowego szkoły i adresu strony internetowej szkoły. Utworzone zostały też służbowe adresy e-mailowe dla każdego nauczyciela  na platformie Office 365.

Dnia 24 maja 2016 r. odbył się  kolejny, już XV Rajd Podgórski zorganizowany przez naszą Szkołę. Uczniowie mieli za zadanie przebyć wyznaczoną trasę, zatrzymując się na specjalnych stanowiskach: Planty Nowackiego, Plac Niepodległości, Park Bednarskiego, Kładka Ojca Bernatka, Krzemionki oraz Szkoła Podstawowa nr 26. Na każdym stanowisku zespoły rozwiązywały zadania odpowiadając na pytania związane z Podgórzem. Uczniowie poszukiwali również informacji, które dało się odczytać dopiero po zeskanowaniu aplikacją QR.

Na wiosnę 2016 r. po raz pierwszy p. mgr M. Babecki przeprowadził na terenie Szkoły Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca  spośród naszych  uczniów – zaszczytny tytuł otrzymała jako pierwsza Julia Jakubczak z kl.6.

W czasie wakacji, kiedy odbywały się Światowe Dni Młodzieży, Szkoła została udostępniona pielgrzymom z krajów Ameryki Południowej i Europy, którzy mieszkali w salach na parterze, dostosowano sanitariaty i zorganizowano stołówkę , nawet dla innych grup.

2016/2017

W dniach od 3 do 5 listopada  2016 r. odbyła się cykliczna (organizowana co 2 lata) wycieczka kl. 5 i 6 do Warszawy organizowana przez p. M. Wójcik-Wic. Celem  było zapoznanie z historią i zabytkami naszej pięknej stolicy – w programie zwiedzania zawsze znajdowały się – Zamek Królewski, Starówka, Muzeum Powstania Warszawskiego, Wilanów , Cmentarz Powązkowski oraz Pałac Kultury i Nauki i Centrum Nauki Kopernik.

Pani Agnieszka Kmiecik, p. A. Jakubiak  w kl.2a i 2b wprowadziły innowację pedagogiczną  pt. „ Scratch – przygoda z programowaniem”. W  kl.3b p. A. Głuc rozpoczęła   innowację  pt. „ Elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej ”.

Opiekunami Małego Samorządu były p. mgr J. Musiał, p. mgr D. Skawińska i p. mgr A. Głuc, a opiekunem Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VI  pozostała p. mgr  L. Michalak i  dołączyła p. mgr D. Kaczyńska-Mitoraj.

Opieką nad gazetką szkolną „Filip z konopi” zajmowała się kolejny rok p .mgr Monika Wójcik-Wic. Redaktor naczelna: Julia Nogieć, 6c.

Administratorem dziennika w kl. IV-VI  pozostała p. mgr W. Stopiak, w kl. I-III p. mgr K. Bilińska i  p. mgr M. Siedlik.

Instytucje, z którymi współpracowała  szkoła, to Uniwersytet Pedagogiczny, Fundacja „Współpracujmy”,  Akademia Przyszłości, Politechnika Krakowska, Fundacja „Kultura i Sport”. Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, MOPS,  Zespół Charytatywny przy Parafii oo. Redemptorystów, ZHR.

Ze względu na fakt, iż szkoła pozostawała szkołą ćwiczeń dla Uniwersytetu Pedagogicznego, w I półroczu studenci UP, UJ, AI odbywali praktyki u różnych nauczycieli.

Tydzień Kultury – klasy IV – VI został przeprowadzony w dniach 28 XI – 2 XII 2016 w związku z Rokiem Henryka Sienkiewicza. Odbyły się m.in. : konkurs pięknego czytania utworów pisarza,  prezentacja strojów szlacheckich, przedstawienia fragmentów powieści patrona Tygodnia.

Przeprowadzona zastała przez p. mgr Małgorzatę Bober (szkolny logopeda i reedukator) I edycja Wielkiego Turnieju Kaligraficznego. Konkurs przewidziany był na cały rok szkolny i skierowany do wszystkich uczniów kl. I – III. Jego głównym celem było doskonalenie graficznej strony pisma. W jego wyniku wyłonieni zostali Wielcy Mistrzowie Kaligrafii klasy I, II, III. Uczniowie walczyli o ten zaszczytny tytuł oraz niezwykłą nagrodę – Statuetkę Złotego Pióra od Pani Dyrektor.

7 czerwca 2017 r. odbył się XVI Rajd Podgórski. W tym roku do rywalizacji połączonej z poznawaniem historii pięknego Podgórza przystąpiło sześć szkół: SP 65, SP 47, SP 8, SP 29, SP 137 oraz uczniowie naszej Szkoły. Każdą placówkę reprezentowała 4 lub 5-osobowa drużyna uczniów klas piątych.

30 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w MISTRZOSTWACH KRAKOWA w WIOŚLARSTWIE HALOWYM. Naszą szkołę reprezentowało 17 uczniów z klas IV i VI w drużynach 4 osobowych i jednej 5 osobowej. W klasyfikacji końcowej zajęli II MIEJSCE w Krakowie.

Uczniowie kl. IV-VI zostali nagrodzeni w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik”. Uzyskali 7 wyróżnień, 1 nagrodę oraz 1 nagrodę główną.  Wymienione rodzaje nagród odpowiadały kolejno zajęciu pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, a każdy nagrodzony Uczestnik był laureatem Konkursu.

8 lipca 2017 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarła śp. Dorota Skawińska – długoletnia, wspaniała Nauczycielka SP 26 w Krakowie, ukochana Wychowawczyni, wybitny Pedagog z powołania. Miała 54 lata. 18 lipca o godz. 12:20  uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym w żałobnej Mszy Świętej i  uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Rakowickim.

2017/2018

Reforma oświaty

Od 1 września 2017r. zmieniła się struktura naszej szkoły w wyniku reformy oświaty. Po raz pierwszy od 1999 r. na terenie szkoły uczyli się uczniowie klas 7a , 7b i 7c, z powodu wygaszania gimnazjów i przywrócono ośmioklasową szkołę podstawową. Do grona pedagogicznego dołączyli nauczyciele fizyki, chemii i języka hiszpańskiego. Poszerzono także skład nauczycieli j. polskiego, matematyki i historii. Wprowadzono nową podstawę programową do kl. VII i IV, a także I. Uczniowie tych klas w ramach rządowego programu otrzymali bezpłatne podręczniki do wszystkich przedmiotów, wypożyczane ze szkoły na okres roku szkolnego. W czasie wakacji na terenie placówki dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji i  nauczycieli tych przedmiotów powstały pracownie przedmiotowe: chemii i fizyki oraz geografii i biologii.

8 listopada 201 7r. nasza Szkoła była organizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Podgórzu dla szkół podstawowych pod hasłem „Wszyscy tworzymy historię”. Konkurs przygotowała i przeprowadziła w szkole dla uczestników z Dzielnicy XII p. mgr Monika Wójcik–Wic, nauczyciel j. polskiego, SP 26 z udziałem pana Mariusza Kusia, dziennikarza radiowego, instruktora Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora.

Sukcesywnie trwały prace związane z doprowadzeniem do każdej sali stałego łącza internetowego.

Zakończono remont korytarza II p.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. mgr K. Kowal.

Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego pozostała p. mgr J. Musiał.

W  Szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu „Strugi pomocy”. Działania wolontariatu koordynowała p. mgr M. Bober nadając mu adekwatną nazwę (logo) i zrzeszając chętnych uczniów z kl. IV-VII. W trakcie cyklicznych spotkań, członkowie wolontariatu wspólnie stworzyli kodeks postępowania i funkcjonowania nazwany Kodeksem Wolontariusza. Do najbardziej spektakularnych akcji przeprowadzonych przez członków wolontariatu należały obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz kiermasz ,,Bądź dobry jak chleb” oraz w kolejnych latach udział w akcji „Szlachetna paczka” i  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Gazetka szkolna „Filip z konopi” prowadzona była dalej pod opieką p. mgr Moniki Wójcik -Wic. Redaktor naczelna – Olga Bzowska, 7c.

Wprowadzona została innowacja pedagogiczna pt. „Podróże dookoła świata”, która była realizowana w ramach pracy świetlicy z uczniami klas 1c i 2b przez p. mgr Dorotę Niemiec i p. mgr Elżbietę Oleksy.

Administratorem dziennika został p. mgr R. Sadkowski, dla kl. I-III administratorami pozostały p. mgr K. Bilińska i p. mgr  M. Siedlik.

Tydzień Kultury w dniach 27 XI – 1 XII został przeprowadzony pod hasłem: „Czyn narodowo-wyzwoleńczy Polaków”. Odbyły się wycieczki tematyczne Szlakiem T. Kościuszki po Krakowie i wycieczka do Zakopanego do Pustelni Brata Alberta.

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca z Naszej Szkoły w r. 2017 przyznano Zuzannie Czai z kl.7.

13 czerwca 2018 roku rozpoczęte zostały prace związane z projektowaniem nowej sali gimnastycznej przeznaczonej m.in. do uprawiania gimnastyki sportowej.

2018/2019

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego pozostała p. mgr K. Kowal, a opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego –  p. mgr J. Musiał.

Działania wolontariatu koordynowała  nadal p. mgr M. Bober.

Gazetka szkolna „Filip z konopi” prowadzona była dalej pod opieką p. mgr Moniki Wójcik -Wic. Redaktor naczelna – Olga Bzowska, 8c.

19 października br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Widowisku Dumy i Radości. W wielotysięcznym pochodzie reprezentował naszą społeczność zespół wokalno-instrumentalny „Cztery ósme” oraz najstarsi uczniowie, którzy maszerowali w rytm werbli wojskowych w jednolitych mundurach wzorowanych na wojskowych. Parada ulicami Krakowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyła się w parku Jordana wspólnym świętowaniem z udziałem Małopolskiej Kurator Oświaty.

Uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9 listopada odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Okolicznościową akademię wzbogacił wykład p. Romana Barana poświęcony historii odzyskania niepodległości oraz mężom stanu, a także montaż poetycko-muzyczny w oparciu o recytację utworów Adama Mickiewicza i Władysława Broniewskiego, przygotowanych przez Jana Żółtko, Kacpra Kąkolewskiego, Olafa Podskoczy, Filipa Błądzińskiego. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania pieśni legionowych czy patriotycznego rapu w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „Cztery ósme” i niezastąpionej Uli Strzebońskiej. Gwoździem programu był udział w Akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dokładnie o godzinie 11:11 we wspólnym śpiewie „Mazurka Dąbrowskiego” połączyliśmy się z tysiącami polskich szkół. Wykonaliśmy też wspólne „Zdjęcie dla Niepodległej”. Ten niezwykły dzień zakończyliśmy w rytmie Poloneza W. Kilara w korowodzie blisko 400 osób za pierwszą parą – panią dyrektor Krystyną Luks i panem Rafałem Sztramkowskim.

W roku jubileuszowym 100-lecia Odzyskania Niepodległości Tydzień Kultury przebiegał pod hasłem „Mam biało-czerwone serce”, a uczniowie uczestniczyli w lekcjach historii w krakowskich muzeach.

Kontynuowano współpracę (od 2009r.) z AZS AWF Kraków, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych.

Ponownie tytuł Najpopularniejszego Sportowca z Naszej Szkoły w r. 2018  otrzymała Zuzanna  Czaja z kl.8.

Jak co roku uczniowie naszej Szkoły pod opieką  p. mgr M. Babeckiego  wzięli   udział w imprezie „Kocham Kraków z wzajemnością” i zawodach na ergometrach wioślarskich oraz Mistrzostwach Polski na ergometrach wioślarskich osób niepełnosprawnych.

Zajęli III m-ce w Mistrzostwach Krakowa w Wioślarstwie.

W kwietniu 201 9r. nauczyciele w całej Polsce przeprowadzili strajk w celu skłonienie rządu do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń. Była to  też forma protestu przeciwko zmianom w oświacie wprowadzonym po 2015r.

Akcja strajkowa w naszej szkole  przebiegała z udziałem niemal wszystkich nauczycieli. Każdego dnia odbywały się zajęcia opiekuńcze w świetlicy i również przeprowadzono pierwsze egzaminy ósmoklasistów. Strajkujący nauczyciele mieli wsparcie rodziców uczniów i pełne zrozumienie z ich strony wyrażane listami poparcia, plakatami oraz rozmowami osobistymi na terenie szkoły.

Zmiana kadry kierowniczej

Z końcem roku szk. 2018/2019 po 40 latach pracy w naszej Szkole na zasłużony odpoczynek przeszła dotychczasowa długoletnia Dyrektor Szkoły, p. mgr Krystyna Luks. Pełne wspomnień i  wzruszeń pożegnanie pani Dyrektor odbyło się na uroczystym benefisie zorganizowanym przez grono pedagogiczne w kinie KIKA.

2019/2020

Funkcję Dyrektora Szkoły z nowym rokiem szkolnym objęła, wyłoniona w drodze konkursu organizowanego przez Urząd Miasta, mgr Anna Moskalewicz–Dudek. Na stanowisku zastępcy pozostała p. mgr Jolanta Nawrocka. W drugim półroczu roku 2019/2020 dołączyła do kadry kierowniczej p. Małgorzata Fuksa na funkcję także zastępcy dyrektora.

  1. mgr Dorota Kaczyńska-Mitoraj, nauczycielka j. angielskiego uzyskała z rąk Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego tytuł „Nauczyciel z pasją” za szczególne osiągniecia w pracy zawodowej.

Uczniowie naszej Szkoły pod opieką  p. mgr M. Babeckiego  uczestniczyli w Mistrzostwach Krakowa w Wioślarstwie i zajęli II miejsce w ergo grand prix 2019.

13 grudnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się etap ogólnopolski konkursu Pix Programming Challenge. Uczeń naszej szkoły – Maciej Mączka z kl. 4b zdobył w nim tytuł Finalisty.

Zdalna nauka- pierwszy rok pandemii.

 Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się od 4 maja. Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminów. Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Egzamin ósmoklasisty odbył w dniach 16-18 czerwca.

Gazetka „Filip z konopi” zmieniła formę i była wydawana tylko w wersji elektronicznej – link znajdował się na stronie naszej Szkoły w zakładce pod tym samym tytułem. Artykuły napisane przez uczniów były ułożone na padlecie w  grupach tematycznych.

2020/2021

 Nauczyciel matematyki p. mgr Łukasz Kucia został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego zaszczytnym tytułem „Nauczyciel z pasją” za niezwykłe zasługi w pracy nauczycielskiej.

Gazetka szkolna „Filip z konopi” nadal ukazywała się w wersji elektronicznej ( link na stronie szkoły w zakładce pod powyższym tytułem). Redagowaniem zajmowali się uczniowie klasy VIII a pod opieką p. mgr Moniki Wójcik-Wic.

Piotr Honza otrzymał tytuł Najpopularniejszego Sportowca z Naszej Szkoły za rok 2020.

Zdalna nuka – drugi rok pandemii.

Ten rok szkolny był drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną, a od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. uczestniczyli w kształceniu na odległość. Od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły także na kształcenie na odległość. Od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej wróciły do nauczania stacjonarnego.

Od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej w regionach toteż od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju przeszły do kształcenia na odległość. Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje były prowadzone w trybie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych naszego województwa.

Od 3 maja 2021r. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym.

Od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. w klasy IV-VIII  nauka odbywała się w trybie hybrydowym.

Od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.

Sprostaliśmy zadaniu prowadzenia w sposób rzetelny nauczania  zdalnego dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych nauczycieli oraz działaniom Dyrekcji szkoły, która zakupiła dodatkowy sprzęt komputerowy i multimedialny, a także oprzyrządowania niezbędne do prowadzenia takiej formy nauczania. Były to m.in. kamery szerokokątne, dyski twarde, ekrany , projektory, głośniki, słuchawki i mikrofony. Przy wsparciu Rady Rodziców zakupiono także tablety graficzne. Natomiast dzięki współpracy szkoły z Fundacją „Widzialna ręka” pozyskaliśmy kilka komputerów stacjonarnych, które zostały wypożyczone naszym uczniom na czas zdalnego nauczania.

Dzięki staraniom Dyrekcji na terenie Szkoły przeprowadzono i zrealizowano szereg remontów, renowacji i modernizacji, m.in.:

  • dużej sali gimnastycznej, którą wyposażono w nowe oświetlenie, wentylatory i instalację elektryczną;
  • dachu nad salą gimnastyczną oraz budynkiem głównym;
  • klatek schodowych;
  • pomieszczeń administracji i obsługi;
  • pomieszczenia na sklepik szkolny w holu głównym.

Uczniowie klas ósmych naszej Szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów, które należą do jednych z najlepszych w Krakowie i skali ogólnopolskiej. Było to: 87% z j. angielskiego ( w Krakowie- 82%, w kraju- 66%), 71% z j. polskiego ( w Krakowie – 69%, w kraju- 60%), 81% z matematyki ( w Krakowie- 63%, w kraju- 47%).

Po raz pierwszy w historii szkoły, został zorganizowany konkurs „Wspaniały SP 26”.

W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas II-VIII, a jego celem było propagowanie oraz nagradzanie cech i postaw uczniów uznawanych powszechnie jako godne naśladowania.

Organizatorkami konkursu były: p. mgr Anna Głuc, p. mgr Joanna Nodzeńska, p. mgr Emilia Wadowska-Sanak.

2021/2022

Wspaniały tytuł „Nauczyciel z pasją” został przyznany p. mgr Annie Twardy – zasłużonej nauczycielce j. polskiego.

Wysłano zgłoszenia do programu MEN „Poznaj Polskę” dla dwóch grup wiekowych: kl. III- wycieczka „Szlakiem Piastowskim” – organizator p. mgr Krystyna Bilińska, kl. VII-VIII – wycieczka do Warszawy- organizator p. mgr Monika Wójcik-Wic. Mimo braku dotacji obydwie imprezy zostały przeprowadzone na jesieni i bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim klas IV -VIII przejęła p. mgr Monika Wójcik-Wic , a w klasach I-III pozostała p. mgr Jadwiga Musiał.

Wolontariatem kierowała p. mgr Lidia Michalak.

Nadal gazetka szkolna „Filip z konopi”  ukazuje się w wersji elektronicznej i link można znaleźć na stronie szkoły w zakładce Czasopisma szkolne. Redagowaniem zajmowali się uczniowie klas VI-VIII pod opieką p. mgr Moniki Wójcik-Wic.

Tydzień Kultury był poświęcony twórczości Stanisława Lema, w związku z przypadającą we wrześniu 2021 roku 100. rocznicą urodzin pisarza. Uczniowie przygotowali m.in. makiety robotów i zapoznawali się z literaturą science-fiction. Opiekę nad konkursem sprawował p. Mateusz Wrona.

Jesienią 2021r. dzięki staraniom nowej Dyrekcji rozpoczęła się budowa Hali Sportowej na terenach przyległych do Szkoły. Inwestycja ta obejmowała jednokondygnacyjny budynek z antresolą pełniąca rolę widowni, mieszczący dużą salę sportową połączoną z małą salą. Obiekt zostanie wyposażony w sprzęt do gimnastyki sportowej, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki oraz innych dyscyplin wymaganych programem szkolnictwa.

Boisko będzie miało nową, bezpieczną nawierzchnię, powstanie bieżnia i rzutnia do pchnięcia kulą, stoły do gier i plac zabaw.

Dzięki staraniom Dyrekcji, organ prowadzący przekazał środki finansowe na zapewnienie dodatkowych godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających uzdolnienia naszych wychowanków.

W czasie ferii zimowych przeprowadzono remont pracowni komputerowej, zamontowano nowoczesne trybuny w sali gimnastycznej, unowocześniono i zmodernizowano monitoring, w ramach OSE wprowadzono szybki i bezpieczny Internet. Doposażono kilka pracowni przedmiotowych m.in. w rolety, tablice pomoce dydaktyczne w pracowni biologicznej, geograficznej i chemicznej. Do pracowni matematycznej zakupiono 22 laptopy w ramach środków budżetu Miasta.

Prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna oraz Krakowskim Ośrodkiem Terapeutycznym.

Uzyskano zgodę na zatrudnienie psychologa szkolnego.

Szkoła została zgłoszona do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25.

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości (MEN) otrzymaliśmy dotację w wysokości 160 tys., z której zakupiono wiele profesjonalnego sprzętu elektroniczno-informatycznego m.in. drukarkę 3D i profesjonalne studio nagrań.

Zrealizowano projekt MEN „Szkoła do hymnu”- polegający na podtrzymywaniu tradycji oraz uczący szacunku do symboli narodowych.

Najpopularniejszym Sportowcem został za rok 2022 – Maurycy Juszczyk.

Uczniowie naszej Szkoły pod opieka p. mgr Macieja Babeckiego zdobyli Mistrzostwo Krakowa oraz I miejsce w Ergo Grand Prix 2021r.

Ostatnie pożegnania

W poniedziałek, 28 marca 2022 r. na cmentarzu w Borku Fałęckim pożegnaliśmy byłego długoletniego dyrektora naszej Szkoły śp. mgra Zygmunta Głuca. Zajmował to  stanowisko w latach 1968-1990. Był nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, wychowawcą wielu pokoleń dzieci i młodzieży, działaczem podgórskiej i krakowskiej oświaty.

1 kwietnia 2022r. cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 26 pogrążyła się ponownie w żalu. Odszedł dh hm. Piotr Bielak, organizator drużyn harcerskich i zasłużony działacz ZHP i ZHR. Niemal codziennie bywał  na terenie szkoły i służył wszystkim doświadczeniem  w  organizacji i obsłudze imprez szkolnych, nieocenioną pomocą przy organizacji dyskotek i nagłośnieniu innych  spotkań.

Budowa hali – kamień węgielny.

W dniu 19 maja 2022 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę hali sportowej. Wydarzenie odbyło się z udziałem wielu zaproszonych gości, m.in. Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztofa Kowala, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Szymona Toboły , radnych miejskich oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, placówek oświatowych, przedstawicieli rodziców i młodzieży szkolnej.

Akt Erekcyjny, w którym zaświadcza się, iż ze szczytnej inicjatywy osób i instytucji, którym bliskie są troska o młode pokolenia i dbałość o rozwój sportu podpisali: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie Anna Moskalewicz-Dudek, Przewodniczący Rady i Zarządu dzielnicy XIII Podgórze Szymon Toboła, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal oraz wykonawca budowy Prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego „Łęgprzem” Kazimierz Zagórski.

W czasie wakacji przeprowadzono remont parteru. Zakupiono podłogowe naklejki edukacyjne i zakończono wystrój korytarzy przy salach klas I-III.

W całym budynku wymieniono kaloryfery i zakończono termomodernizacje budynku. Częściowo wymieniono oświetlenie wewnętrzne. Wykonano ocieplenie i zmieniono elewację całego budynku. Szkoła stała się piękna, swoim wyglądem przyciąga wzrok każdego przechodnia.

Kolejny raz nasi ósmoklasiści osiągnęli bardzo wysokie wyniki w egzaminie. Z j. angielskiego 89% (w Krakowie- 82%, w kraju 67%), z matematyki – 86% (w Krakowie- 74%, w kraju 57%), z j. polskiego – 73% (w Krakowie- 70%, w kraju 60%).

Dnia 7 czerwca  2022 roku w naszej szkole odbył się  Przegląd Piosenki Angielskiej „Eyes on Teens”. Organizatorem tego wydarzenia była pani Emilia Wadowska-Sanak.

Po przerwie z powodu pandemii wrócono do tradycji organizowania Rajdów Podgórskich przez nasza Szkołę. Zajęły się tym panie mgr  Monika Wójcik-Wic i mgr Dorota Kaczyńska-Mitoraj. Uczniowie klas szóstych w grupach pod opieką wychowawców wykonywali zadania z różnych dziedzin na trasie od budynku Szkoły do Rynku Podgórskiego i poszerzali wiedzę o historii, zabytkach i sławnych ludziach naszej „małej ojczyzny”.

W dniu 9.06.2022 roku reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła w międzyszkolnej debacie oksfordzkiej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 65 w Krakowie. Drużynę przygotował Pan Mateusz Wrona

2022/2023

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim klas IV -VIII kontynuowała p. mgr Monika Wójcik-Wic, a w klasach I-III nadal pozostała p. mgr Jadwiga Musiał.

Wolontariatem kierowała p. mgr Małgorzata Bober i p. mgr Barbara Pasek-Wojciechowska.

Kontynuowana była budowa Hali Sportowej, której oddanie planuje się na rok 2023.

Od 1 września rozpoczęły się przygotowania do obchodów 60- tej rocznicy powstania naszej Szkoły.

Uczniowie naszej Szkoły zdobyli w Mistrzostwo Krakowa w Wioślarstwie I miejsce w Ergo Grand Prix 2022r.

Po raz kolejny w świetlicy realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, pod patronatem wydawnictwa SUKURS. Koordynatorem była p. mgr Renata Lewandowska-Gajda. Sposób realizacji pierwszego zadania tak się spodobał administratorom projektu, że postanowili umieścić nasz pomysł i zdjęcia wykonanych prac w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”.

25.11.2022 roku reprezentacja naszej szkoły zwyciężyła w międzyszkolnej III Debacie Oksfordzkiej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 65 w Krakowie, przekonując swoją argumentacją zarówno jury, jak i publiczność. Drużynę przygotował Pan Mateusz Wrona.

29.03.23 rozpoczęliśmy realizację projektu „Online Exchange Program- Connecting Students From Around the World”, który ma na celu propagowanie nauki języka angielskiego oraz poznawanie innych kultur. Nauczyciel odpowiedzialny za projekt: p. mgr Anna Głuc.

Uczniowie klas ósmych naszej Szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminów, które należą do jednych z najlepszych w Krakowie i skali ogólnopolskiej. Było to: 86% z j. angielskiego ( w Krakowie- 80%, w kraju- 66%), 86% z j. polskiego ( w Krakowie – 73%, w kraju- 66%), 75% z matematyki ( w Krakowie- 60%, w kraju- 53%).

2023/24

W dniu 5 września  nastąpiło uroczyste otwarcie, przez władze miasta, jednej z najlepiej wyposażonych hal w Polsce, przeznaczonej dla uczniów naszej szkoły. Nowa sala to jednokondygnacyjny budynek z antresolą pełniącą rolę widowni, mieszczący dużą salę sportową (41,2 m x 21,6 m) połączoną z małą salą (18.9 m x 4,75 m), z możliwością ich rozdzielenia a także podziału dużej sali kotarami. Obiekt został wyposażony w sprzęt do gimnastyki sportowej, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki oraz innych dyscyplin wymaganych programem szkolnictwa. Inwestycja objęła również teren na zewnątrz szkoły – boisko, które posiada nową, bezpieczną nawierzchnię, powstała także bieżnia i rzutnia do pchnięcia kulą, stoły do gier i plac zabaw.

 

 

 

Skip to content