Historia szkoły

Dnia 20 lipca 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie przy ulicy Krasickiego 34. Szkoła nr 26 była 599-tą „tysiąclatką” wybudowaną dla uczczenia Milenium Państwa Polskiego.

1963/1964

 Kierowni­kiem szkoły został mgr Stanisław Sroka, a jego zastępcą mgr Jadwiga Musielak. W dniu otwarcia szkoła miała 18 sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie przedmiotowe: chemiczno – fizyczną, biologiczną i zajęć technicznych oraz salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, jadalnię i kuchnię. Powstało 21 oddziałów klasowych. Strojem obowiązkowym był granatowy chałat z przyszytą na rękawie tarczą. W szkole działały  organizacje i koła zainteresowań. Nawiązano kontakt z panią Nelly Strugową-żoną Andrzeja Struga Patrona szkoły. Rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski, a pierwszą przewodniczącą została Maria Pawłowska. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na  ” Wzorową klasę”.  Zdobyła go klasa 5b, której wychowawczynią była pani Stanisława Rutkowska.  Zimą na boisku szkolnym urządzono lodowisko.

1964/1965

W pracy wychowawczej szkoły ważne były działania przygotowujące uczniów do życia społecznego, kształcące zdyscyplinowanie, kult pracy fizycznej, wychowanie patriotyczne. W maju szkołę odwiedziła pani Nelly Strugowa. Uczniowie nawiązali też kontakt z załogą statku „Andrzej Strug”. Założono i zagospodarowano działki szkolne, którymi opiekowali się uczniowie.

1965/1966

Eksperymentalnie wprowadzono lekcje pływania oraz język francuski na zajęciach pozalekcyjnych. W maju 1966 r. organizowano pochody milenijne związane z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego.  Dzieci i młodzież z krakowskich szkół, ubrani w stroje historyczne z różnych epok,  przedstawiały dzieje Polski. Nasza szkoła zajęła II miejsce w Podgórzu prezentując okres panowania Mieszka I. Postacią centralną był książę Mieszko I – Andrzej Pawłowski.

1966/1967

Po raz pierwszy w szkole utworzono klasy ósme. Dnia 14 października 1966 r. odbyło się uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Krakowską Fabrykę Kabli – zakład opiekuńczy. Na uroczystości była obecna żona Patrona szkoły Nelly Strugowa. Chór szkolny i koło taneczne prowadzone przez panią Zdzisławę Bogdanowicz zostały wyróżnione w dzielnicy Podgórze.

1967/1968

Rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „BRATEK”, której opiekunką została pani Jadwiga Musielak. W związku z remontem szkoły rok szkolny zakończył się 15 czerwca.

1968/1969

 Dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Głuc. Po raz pierwszy ustanowiono nagrodę dla uczniów za 100% frekwencję. Nagroda ta wręczana jest do dzisiaj.

1969/1970

 Do Szkoły nr 26 została przyłączona Szkoła nr 40. Zastępcą dyrektora tej placówki została pani Irena Róg. Zakład opiekuńczy – Krakowska Fabryka Kabli  -ufundował dla szkoły popiersie Patrona Szkoły. Kolejny raz odwiedziła szkołę żona pisarza Nelly Strugowa. Po raz pierwszy uczniowie, którzy uzyskali w klasie VII i VIII na koniec roku szkolnego same piątki, nie zdawali egzaminu do szkoły średniej.

1970/1971

Zastępcą dyrektora została pani Edwarda Dulęba. W szkole prężnie działały organizacje: ZHP, PCK, LOK i różnorodne koła zainteresowań.

1971/1972

Plan pracy szkoły zawierał bogaty kalendarz akademii i apeli związanych z działaniami wychowawczymi szkoły. Dużą wagę przywiązywano do starannego przygotowania imprez szkolnych, które dawały uczniom możliwość prezentowania swoich talentów i zdolności.

1972/1973

Klasy opracowały „Kartę praw i obowiązków ucznia”. Coraz większą wagę przywiązywano do dekoracji klas, urządzenia i ukwiecenia  otoczenia szkoły.

1973/1974

Urządzono kolejne pracownie przedmiotowe. Prowadzona była akcja ”Szklanka mleka”. Odbył się pierwszy ogólnoszkolny, wieloetapowy konkurs pięknego czytania. Po raz pierwszy na spotkanie karnawałowe dzieci zaprosiły swoich rodziców.

1974/1975

 Klasy podzielone zostały na  grupy wiekowe. Klasy I – III nazywały się „Pacholęta”, opiekunem została pani Aleksandra Przybyszewska. Klasy IV – VI to „Paziowie”, których opiekunem była mgr Maria Samek. Klasy VII – VIII otrzymały nazwę „Żacy”, a opiekunem została mgr Jadwiga Gruszecka. Utworzony został Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych KOLIBA im. Klimka Bachledy. Od 1989 r. KOLIBA jest w strukturach ZHR i działa do dziś.

1975/1976

Rok szkolny rozpoczął się 21 sierpnia. Najmłodsi uczniowie otrzymali podziękowania od dyrekcji ZOO za zebrane dla zwierzaków kasztany i żołędzie. Zakładem opiekuńczym szkoły została  Fabryka Urządzeń Górniczych „Georyt”.

1976/1977

Zastępcą dyrektora została pani Jadwiga Stachowicz. Wprowadzono system gabinetowy. Powstały pra­cownie: języka polskiego, matematyki, języka rosyj­skiego, historyczna, geogra­ficzna. Utworzona została klasa matematyczna VI m, której wychowawcą została mgr Ewa Batko. Uczęszczali do niej najzdolniejsi matematycy podgórskich szkół. Wprowadzono zajęcia dodatkowe z szachów. Organizowano cotygodniowe apele o 7.30. Szkoła miała własny hymn śpiewany podczas szkolnych uroczystości.

1977/1978

Rok szkolny rozpoczął się 22 sierpnia. Dzień  1 września został ogłoszony Świętem Szkoły – dniem oficjalnego rozpoczęcia  nowego roku szkolnego. W tym dniu klasy pierwsze złożyły ślubowanie. Zwyczaj  ten przetrwał do dziś i jest bardzo ważnym ceremoniałem w życiu szkoły. Dnia 28 kwietnia 1978 r. Szczep Koliba otrzymał sztandar.

1978/1979

Klasy podzielono na dwie grupy wiekowe: kl. I-IV „Dzieci Kraka” i klasy V-VIII „Ludwinowskie zuchy”. Z okazji Święta Szkoły zorganizowano konkurs na „Kącik” Patrona”, a pierwsze miejsce zdobyła kl. VIII m pod opieką mgr Krystyny Cabały.

1979/1980

Nasza szkoła została szkołą sportową – utworzono klasy sportowe chłopców o pro­filu: piłka nożna i piłka ręczna. Zastępcą dyrektora do spraw sportu został mgr Andrzej Pytlarz. Instruktorami byli: Marek Jamuła i Stanisław Hojda. Opiekę sportową nad tymi klasami sprawował Klub Sportowy Garbarnia. W kwietniu klasy ósme porządkowały teren nad Wilgą.

1980/1981

Zmieniło się podejście do celów i zadań szkoły. Głównymi stały się działania, które promują zdobywanie wiedzy i szacunek do pracy twórczej, rozwój zainteresowań dzieci, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.  Wprowadzono „wolne soboty”. Powstało Koło NSSZ „Solidarność” nauczycieli, którego przewodniczącą została pani Krystyna Stodolak. W klasach obok godła zawieszono krzyże. Powstała „zerówka” – oddział przedszkolny przygotowujący dzieci do klasy pierwszej. Rok szkolny zakończył się 30 czerwca. W czasie wakacji szachiści wyjechali  na obóz letni do Chrzestnego k. Tłuszcza.

1981/1982,

Zrezygnowano z nazw i piosenek, z hymnu grup wiekowych oraz apeli o 7.30. Rozpoczynanie i kończenie lekcji hasłem przestało być obowiązkowe. We wrześniu harcerze gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa.

1982/1983

Zastępcą dyrektora szkoły został mgr Andrzej Wełniak. Po raz pierwszy zorganizowany został przez panią Zofię Rożek Tydzień Kultury Języka Polskiego.

Szkoła zdobyła I miejsce w województwie w szachach.

1983/1984

 Zastępcą dyrektora została mgr Jadwiga Leszczyńska- Michalik. Wprowadzono obowiązkową naukę szachów w klasach I – III, w których uczyli: pan Leszek Tiahnybok i  pan Piotr Sanetra.

1984/1985,

Na poziomie klas czwartych i piątych utworzono po dwie klasy szachowe. Instruktorem gry w szachy został mgr Józef Bujak. Zniesiono obowią­zek noszenia granatowych fartuchów. Z okazji 40. rocznicy zakończenia II wojny światowej w szkole odbył się konkurs „Moje miasto, moja dzielnica”, zorganizowano ciekawą wystawę poświęconą naszej dzielnicy. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Irena Wirska, była więźniarka obozów koncentracyjnych Ravensbruck i Belzig, więzień na Pawiaku i Alei Szucha. Nad całością obchodów rocznicy czuwała mgr Zofia Rożek.

1985/1986.

 Zastępcą dyrektora został mgr Waldemar Tarkowski. Szkoła została wyróżniona w konkursie „Dziś oszczędzamy w SKO, jutro w PKO” i uznana za najlepszą w Krakowie. Na wiosnę niektóre klasy wyjechały na „Zieloną szkołę”. Po raz pierwszy najlepsi uczniowie  kl. V-VIII  pojechali na trzydniową wycieczkę w Bieszczady, której organizatorem była mgr Barbara Kołaczyk. Wyjazdy te stały się ważnym elementem życia szkoły realizowanym każdego roku. Po raz pierwszy zorganizowano apel, na który zaproszono rodziców uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.  Z klas ósmych byli  to rodzice Piotra Batko, Doroty Honzy,  i Andrzeja Kraszewskiego. Rada Pedagogiczna po raz pierwszy wybrała najlepszego ucznia szkoły. Został nim Piotr Batko, wyróżniony również Dyplomem Kuratora.

1986/1987.

W klasach szóstych wprowadzono praktyki uczniowskie jako formę przysposabiania uczniów do pracy fizycznej. Miejscem praktyk były pracownia zajęć technicznych i działka szkolna. Po roku praktyki zostały zawieszone.

1987/1988

Zastępcą dyrektora została mgr Alina Twardosz. Opiekę nad Spółdzielnią  Uczniowską powierzono mgr Krystynie Luks. SKO zajęła się pani  Maria Jeziorek. Odbyła się uroczysta sesja poświęcona 60-leciu Ligii Ochrony Przyrody (LOP) i dotyczyła historii LOP, jej działalności, ochrony środowiska i parków narodowych. Głównym organizatorem tych obchodów była mgr Marta Kasprzyk.

1988/1989

Zastępcą dyrektora szkoły została mgr Krystyna Bilińska. Wykonane zostały prace remontowe: wymieniono okna, wymalowano sale, odnowiono elewacje szkoły. Powrócono do systemu   klasowo-lekcyjnego,   tzn.   każda   klasa   miała   swoją   salę, w pracowniach odbywały się tylko lekcje biologii, fizyki, chemii i techniki.

1989/1990

Nastąpiła zmiana ideologii wychowania. Zadbano o zbliżenie się szkoły do dzieci i rodziców, uczeń stał się podmiotem nauczania i partnerem nauczyciela w zdobywaniu wiedzy. W salach lekcyjnych ponownie powieszone zostały krzyże. Zrezygnowano z hasła na rozpoczęcie i zakończenie lekcji, zastąpiono go modlitwą. Opracowany został Regulamin Rady Pedagogicznej. W klasach VII i VIII zmieniono program wychowania obywatelskiego. W klasach piątych zmniejszono liczbę godzin języka rosyjskiego. Z inicjatywy nauczycieli matematyki i geografii powstał Bank Pomysłów Ciekawej Lekcji. Po raz pierwszy zorganizowano TYDZIEŃ EKOLOGICZNY- cykl imprez związanych z kształceniem i wychowaniem proekologicznym. Organizowany jest od r.szk.1992/1993  do dnia dzisiejszego przez nauczycieli biologii, geografii, przyrody i kształcenia zintegrowanego. W czerwcu Dyrektor Zygmunt Głuc przeszedł na emeryturę. W tym roku zmarł Józef Ramza, woźny, który wiele lat swojego życia poświecił naszej szkole.

1990/1991

Od grudnia 1990 r. dyrektorem szkoły został mgr Kazimierz A. Sroka. Wprowadzono do szkoły naukę religii. Przy szkole powstało Ognisko Pracy Pozaszkolnej, którego dyrektorem został mgr Józef Bujak. Wszedł w życie nowy regulamin oceniania i klasyfikowania uczniów. Zmieniała się skala ocen. Ocena niedostateczna to „1”; pojawiła się ocena mierna i celująca. Zmieniła się także skala ocen zachowania – wprowadzono oceny: wzorowe, bardzo dobre, odpowiednie, nieodpowiednie i naganne.  Klasy czwarte rozpoczęły naukę języka niemieckiego , a piąte  języka angielskiego. Spółdzielnia Uczniowska rozszerzyła swoją działalność, a jej nowym opiekunem została mgr Monika Wójcik ( obecnie Wójcik-Wic).W  związku z zapowiadanymi oszczędnościami w oświacie, polegającymi m.in. na zmniejszeniu liczby godzin  poszczególnych przedmiotów i ograniczeniu zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele przeprowadzili akcję protestacyjną.

1991/1992

Wprowadzono kolejne ograniczenia siatki godzin i zajęć pozalekcyjnych. W pracy dydaktycznej szczególną uwagę zwracano na eliminowanie zbędnej wiedzy faktograficznej i dawanie uczniom możliwości szerokiego prezentowania swoich możliwości. Pracowano nad rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań dzieci. W   klasach  pierwszych  wprowadzono dodatkowo naukę języka angielskiego. Zaczęło ukazywać się czasopismo uczniowskie „Nowinki Szkolne” redagowane pod opieką pani Krystyny Cabały. Od następnego roku ukazywały się one pod tytułem „Filip z konopi”  i chociaż zmieniali się opiekunowie, to gazetka wydawana jest do dzisiaj. Dnia 25 kwietnia 1992 r. została powołana, jako jedna z pierwszych w województwie, Rada Szkoły – nowy organ społeczny skupiający przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Inicjatorem i pierwszym przewodniczącym był dr Kazimierz Bujak.

1992/1993

Zastępcami dyrektora szkoły zostały mgr Krystyna Bilińska i mgr Ewa Tomczyk.
Zarządzeniem ministra zlikwidowano lekcje wychowawcze w klasach IV – VII. W klasach ósmych zamiast techniki wprowadzono zajęcia  z informatyki. Został opracowany Statut SP 26, czyli kompleksowy dokument regulujący wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły. Zmieniona została ocena zachowania: zamiast odpowiedniej wprowadzono dobrą. Zaczął obowiązywać szkolny regulamin oceniania, klasyfikowania oraz system nagród i kar dla uczniów. W listopadzie zorganizowane zostało Święto Szkoły z wieloma imprezami i konkursami. Po raz pierwszy odbyły się w klasach spotkania wigilijne dzieci, nauczycieli i rodziców. W czerwcu  wspólnie  z  Domem  Kultury  i  kościołem  parafialnym zorganizowano Święto Rodziny.

 1993/1994

W czasie wakacji pomalowano niektóre sale lekcyjne, korytarze i hol, szkoła została ukwiecona. Po rocznej przerwie wróciły lekcje wychowawcze. Urządzona została pracownia komputerowa, wyposażona w 11 kompu­terów „Junior”, którą zorganizowała mgr Krystyna Cabała z pomocą byłego ucznia Piotra Bielaka i harcerzy ze szczepu „Koliba”. W grudniu rozpoczął działalność Przyszkolny Klub Sportowy POLONEZ, a jego pierwszym prezesem był mgr Jacek Malec. Z dniem 1 stycznia 1994 roku szkoła, jako jedna z pierwszych w Krakowie, stała się jednostką samobilansującą się. W maju odbył się w naszej szkole finał Konkursu Geograficznego, organizowany potem jeszcze przez kilka lat. Zaczęła działać kawiarenka uczniowska „FAFIK”, którą kierowała mgr Monika Wójcik.

1994/1995

W czasie wakacji przeprowadzono remont węzłów sanitarnych. Uczniowie zostali objęci opieką logopedy mgr Małgorzaty Bober. Po raz pierwszy ogłoszono konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły „Na najkulturalniejszą klasę”. Zdobyła go klasa IV b  pod opieką mgr Krystyny Cabały. Konkurs kontynuowany jest do dnia dzisiejszego i organizuje go Samorząd Uczniowski. W listopadzie zorganizowany został po raz pierwszy TYDZIŃ KULTURY – nowa formuła obchodzenia Święta Szkoły i uczczenia Patrona. Impreza ta na stałe weszła do kalendarza szkolnych imprez i do dziś jest bardzo ważnym działaniem szkoły. Rozpoczął działalność „KRĄG PRZYJACIÓŁ SZKOŁY” skupiający ludzi niosących pomoc szkole.

1995/1996

Mgr Krystyna Cabała w dwóch klasach siódmych i klasie szóstej wprowadziła innowacyjny sposób oceniania uczniów, tzw. „punktową ocenę z matematyki”. W sali nr 51 powstała druga pracownia informatyczna, do której zakupiono  komputery IBM PC.  Do współzawodnictwa o „Najkulturalniejszą  klasę” przystąpili uczniowie klas I – III i pierwszy Puchary otrzymali uczniowie klasy III a pod opieką mgr Krystyny Basisty. Wprowadzono „ stypendium naukowe” jako formę uhonorowania uczniów z najwyższymi ocenami i wzorowym zachowaniem. Dnia 21 marca odbył się happening jako wyraz protestu przeciw planom budowy stacji paliw w bezpośrednim sąsiedztwie z boiskiem szkolnym.

1996/1997

Rok szkolny  rozpoczął się od remontu pomieszczeń w podpiwniczeniach szkoły, które w wyniku gwałtownych opadów pod koniec sierpnia zostały zalane. Uzupełniono wyposażenie pracowni informatycznej o kolejne komputery. W tym roku praca szkoły podlegała ocenie, w związku z czym odbywała się wizytacja prowadzona przez Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji UMK. Szkoła została oceniona wyróżniająco.

1997/1998

Wdrożony został nowy systemu wychowawczy ukierunkowany na pracę z dzieckiem wymagającym szczególnej troski oraz uczniem zdolnym, na wspólne podejmowanie decyzji i przejmowanie odpowiedzialności za efekty działań, na poszerzenie współpracy z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Zmieniono organizację pracy rady pedagogicznej. W czerwcu obchodzono jubileusz 35-lecia szkoły. Głównym  organizatorem uroczystości była mgr Ewa Tomczyk, a część artystyczną przygotowała mgr Monika Wójcik-Wic.

1998/1999

Rozpoczęła się  realizacja projektu „Jak przejść kolejne etapy edukacji”, którego autorkami były mgr Ewa Tomczyk i mgr Krystyna Cabała. Określał on zadania związane z tworzeniem warunków naturalnego przekraczania progów między klasami III i IV, klasą VI i gimnazjum. Rozpoczęła się realizacja projektu„ Jak z przedszkolaka zrobić szkolniaka”, którego pierwszym koordynatorem była mgr Anna Molik. Wprowadzono „Umowę miedzy dyrektorem szkoły, wychowawcą, rodzicami ucznia i uczniem”, która w formie układu określała  wzajemne relacje, prawa i obowiązki. Wprowadzono „Dzienniczek ucznia SP 26”.W październiku wzięliśmy udział w pierwszym  konkursie wiedzy o Podgórzu, który jest corocznie organizowany przez podgórskie szkoły, a patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy XIII. Zorganizowano ogólnoszkolny rajd „Tenczynek 98”. Koordynatorem i głównym organizatorem była mgr Ewa Tomczyk. Szkoła została jednym z członków Stowarzyszenia Szkół M.A.KA.B.R.A. W czerwcu żegnaliśmy  uczniów klas ósmych i po raz pierwszy uczniów  klas szóstych. Zostali oni absolwentami szkoły i od września rozpoczęli naukę w gimnazjach.

1999 / 2000

Opracowany został nowy „Program wychowawczy szkoły”. Została utworzona pierwsza strona internetowa SP.26. Ocena mierny została zastąpiona oceną dopuszczający.

2000/2001

Zmieniono regulamin Rady Szkoły. W obradach nie uczestniczą już uczniowie. Po raz pierwszy zostało zorganizowane Święto Matematyki.  Uczniowie klas IV –VI wzięli udział w wojewódzkim konkursie „ Moje spotkania z królową nauk”, zdobywając I miejsce w kategorii liczby zgłoszonych prac. Rozpoczęto realizację programu „Współpracujmy”, który włączał instytucje zewnętrzne w realizację zadań szkoły. Pracownia komputerowa została podłączona do Internetu. W maju gościliśmy grupę uczniów z Belgii.

2001/2002

W październiku grupa uczniów wyjechała w ramach wymiany do Belgii. Wprowadzono cotygodniowe dyżury nauczycieli dla rodziców. W kwietniu uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

2002/2003

Dyrektorem szkoły został mgr Tomasz Malicki. Szkoła otrzymała status szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej. Po raz pierwszy został zorganizowany Rajd Podgórski – międzyszkolna gra terenowa, podczas której uczniowie klas piątych  poznają historię i współczesność Podgórza. Impreza ta na stałe wpisała się w działania szkoły i jest wspierana przez Radę Dzielnicy XIII. Rozpoczęła się współpraca z Klubem Sportowym Korona przy organizacji zajęć dodatkowych z gimnastyki sportowej. Koordynatorem z ramienia Klubu został pan Mirosław Kolarczyk.

2003/2004

Zastępcą dyrektora  szkoły została mgr Krystyna Luks. W klasach pierwszych język angielski stał się obowiązkowy. Szkoła została organizatorem Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. W październiku szkoła otrzymała certyfikat SZKOŁA Z KLASĄ. Program „Szkoła z klasą” opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Była to II edycja ogólnopolskiego programu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  Gazetę Wyborczą.
Realizowane były też działania związane z  wejściem Polski do Unii Europejskiej. Rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy LUDWINÓW, którego pierwszym przewodniczącym został pan Andrzej Kostecki, ojciec jednego z uczniów. Dnia 30 kwietnia klasa 3d pod opieką mgr Jadwigi Musiał uczestniczyła w próbie ustanowienia rekordu Guinnessa w ilości flecistów grających „Odę do radości”.

2004/2005

Szkoła ponownie została organizatorem Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. Od stycznia uczniowie  uczestniczyli w  akcji „ Mleko w szkole”. Nauczyciele religii po raz pierwszy zorganizowali pielgrzymkę klas VI do Częstochowy. Celebrowano Święto Polskiej Szkoły jako dzień otwarty S.P.26 połączony z obchodami Dnia Dziecka.

2005/2006

Pracownia komputerowa została wyposażona w jedną z pierwszych w Krakowie tablic interaktywnych. Wprowadzono Dzień Otwartych Klas, czyli spotkania nauczycieli i uczniów z przedszkolakami i ich rodzicami. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w pracowniach szkolnych. Dni Otwarte Szkoły stały się tradycją i są okazją do pokazania  codziennej pracy. Samorząd klas  I – III po raz pierwszy zorganizował konkurs o Puchar Dyrektora „Super Klasa”.

2006/2007

Uruchomione zostało Multimedialne Centrum Biblioteczne. W listopadzie rodzice uczniów klas szóstych wzięli udział w zorganizowanym w szkole sprawdzianie próbnym szóstoklasistów i pisali go razem z uczniami. Rozpoczął działalność klub europejski EUROPEK, którego opiekunem została mgr Monika Wójcik-Wic. Na zajęciach uczniowie poznawali historię, kulturę i obyczaje krajów Unii Europejskiej.

2007/2008

Szkoła wzięła udział w obchodach 750-lecia lokacji Miasta Krakowa. W szkole uruchomiany został monitoring wizyjny. W porozumieniu z Klubem Sportowym Korona Kraków utworzona została klasa pierwsza sportowa gimnastyki sportowej. Trenerem gimnastyki został mgr Jacek Studnicki. „Tydzień Kultury” został zrealizowany w ramach innowacji pedagogicznej. W szkole obowiązywały „mundurki” – jednolity strój, którego wzór określała społeczność szkolna. Rozpoczęła się realizacja programu „Szklanka mleka”. W czasie wakacji wspólnie z fundacją „Współpracujmy” zorganizowana została półkolonia.

2008/2009

W klasie I pod opieką mgr Doroty Skawińskiej rozpoczęto realizację projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Wprowadzono również program „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, którego koordynatorem była mgr Monika Wójcik-Wic. W listopadzie  klasa VI, pod opieką pana Romana Barana, wzięła udział w grze terenowej „Śladami niepodległości”. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w Paradzie Sztandarów dla uczczenia 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Rozpoczęto realizację innowacji „Nasze spotkania z matematyką i przyrodą”.

2009/2010

W porozumieniu z Klubem Sportowym Korona Kraków jedna z klas czwartych została klasą sportową koszykówki. Trenerem została mgr Agnieszka Krzywoń. W październiku dyrektor Tomasz Malicki otrzymał, jako pierwszy nauczyciel z Krakowa, tytuł profesora oświaty – najwyższy stopień awansu nauczyciela przyznawany od 2008 r.

Rozpoczęła się realizacja projektu unijnego Akademia Młodych Matematyków. Projekt realizowały mgr Krystyna Luks i mgr Ewa Okręglicka  z uczniami klas piątych.
W listopadzie szkoła jako jedna ze 173 szkół europejskich brała udział w unijnej kampanii na rzecz zdrowego odżywiania „Smakoszki”. W lutym szkoła uczestniczyła w pilotażowej ewaluacji zewnętrznej – była oceniana przez Kuratorium według nowych zasad jednolitych w całym kraju. Spośród ocenianych szkół nasza szkoła otrzymała najwięcej najwyższych ocen. W maju z powodu powodzi na kilka dni zawieszono zajęcia, a zalane sale były remontowane w czasie wakacji.

2010/2011

Dyrektorem została mgr Krystyna Luks. Na zastępcą dyrektora szkoły powołano mgr Jolantę Nawrocką. W czasie wakacji wyremontowana została sala gimnastyczna i przygotowana sala dla „sześciolatków”, które po raz pierwszy rozpoczęły naukę w klasie pierwszej. W maju klasy trzecie wzięły udział w pierwszym ogólnopolskim „sprawdzianie” trzecioklasistów OBUT. Zorganizowano po raz pierwszy sprawdzian próbny z języka angielskiego. Rozpoczęto realizację programu „Owoce w szkole”.

2011/2012

We wrześniu gościliśmy grupę uczniów z Lennestadt w Niemczech. Opiekowali się nimi uczniowie klasy V a i mgr Dorota Kaczyńska-Mitoraj. Rozpoczęto realizację innowacji „Uczniowskie spotkania z matematyką i przyrodą” i kolejną edycję innowacji „Tydzień Kultury”. Zakupiona została kolejna tablica interaktywna, otrzymali ją uczniowie młodszej grupy wiekowej. Wspólnie z fundacją „Współpracujemy” zapoczątkowano realizację akcji „1% dla oświaty”.

2012/2013

Uruchomiony został bezprzewodowy Internet. Kolejne sale zostały wyposażone w sprzęt multimedialny.  We wrześniu zorganizowana została impreza dla szkół i przedszkoli Dzielnicy XIII  „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, podczas której przedszkolaki i uczniowie klas I-III otrzymali kamizelki odblaskowe. Patronem akcji była Komisja „ Bezpieczny Kraków” i Rada Dzielnicy XIII. Rozpoczęła się realizacja projektów unijnych: „Indywidualizacja nauczania” oraz „Praktyczne wychowanie fizyczne”. Nauczyciele matematyki zdobyli pierwsze miejsce w małopolskim konkursie „Kreatywny nauczyciel”. Cały rok organizowane były działania zmierzające do wyboru nowego Patrona Szkoły. Kandydatem społeczności szkolnej został Marek Grechuta. Rozpoczęły się  przygotowania do obchodów JUBILEUSZU  50-LECIA  SZKOŁY.

2016/17

Przeprowadzona zastała I edycja Wielkiego Turnieju Kaligraficznego.

Konkurs przewidziany był na cały rok szkolny i skierowany do wszystkich uczniów kl. I – III. Jego główny cel to doskonalenie graficznej strony pisma. Za swoją pracę uczniowie zbierali punkty, których łączna liczba decydowała o udziale w Wielkim Finale przewidzianym w czerwcu. W jego wyniku wyłonieni zostali Wielcy Mistrzowie Kaligrafii klasy I, II, III. Uczniowie walczyli o ten zaszczytny tytuł oraz niezwykłą nagrodę – Statuetkę Złotego Pióra od Pani Dyrektor.

Pomysłodawca i organizator Turnieju – mgr Małgorzata Bober

2019/2020

Z dumą poinformowaliśmy, iż w naszej szkole rozpoczął działalność szkolny klub wolontariatu. Przedstawiliśmy jego nazwę oraz logo.

http://sp26.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/logo-300x180.jpg

Koordynatorem działalności wolontariatu oraz twórcą nazwy i logo została mgr Małgorzata Bober. Zachęciliśmy uczniów do udziału i współpracy. W pierwszym roku działalności członkami wolontariatu zostało 14 dzieci z klas IV – VII. W trakcie cyklicznych spotkań, członkowie wolontariatu wspólnie stworzyli kodeks postępowania i funkcjonowania nazwany Kodeksem Wolontariusza. Do najbardziej spektakularnych akcji przeprowadzonych przez członków wolontariatu należy zaliczyć obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz kiermasz ,,Bądź dobry jak chleb”.

Skip to content